Professionals tot uw dienst!

België: 056 35 92 94    
Nederland: 0180 46 35 88

 

Door gebruik te maken en het plaatsen van bestellingen via deze website, verklaart u uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden. Alle prijzen vermeld op deze website zijn in Euro, exclusief geldende BTW, af magazijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

Algemene verkoopvoorwaarden (www.linum.eu)

 

Disclaimer / Privacy policy

Verantwoordelijkheid voor inhoud
Linum Europe besteedt heel veel aandacht en zorg aan de creatie van deze website en streeft ernaar dat alle informatie op www.rackline.eu zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Linum Europe niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie en documenten volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Linum Europe al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met onze marketingdienst (marketing@linum.eu). Linum Europe kan ten allen tijde informatie wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder dat de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld wordt.
Linum Europe spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Linum Europe kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Linum Europe kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Gebruik van materiaal
Linum Europe heeft deze website geopend ter informatie van haar gebruikers en klanten. Linum Europe behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch en audiovisueel materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linum Europe, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook voor, volledige of gedeeltelijke, commerciële doeleinden te distribueren of openbaar te maken.

Privacy Policy

1. Wie? 
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking LINUM EUROPE, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Vijverhoek 53, met ondernemingsnummer BTW BE0424.584.935, en als contactpersoon de heer Toon Van Overschelde (gdpr@linum.eu).
“Linum Europe” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Linum Europe” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?
Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het inlogformulier en via het bestelformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.
• Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
• Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. de levering kunnen we u dan snel contacteren;
• Bedrijf en functie: om te controleren of u een professioneel bent (de onderneming verkoopt enkel B2B)
• E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven; Als klant kan u eveneens een nieuwsbrief ontvangen.
• Uw adres: om de levering te kunnen bezorgen;
Verder verzamelt de onderneming van haar klanten en leveranciers, met uitzondering van bovengenoemde gegevens eveneens de facturatiegegevens, de bestelhistoriek en onderlinge communicatie. Facturatiegegevens: om aan de boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen.
De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy op www.linum.eu.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt ?
De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, softwaretoepassingen, websitehost,….
Nieuwsbrieven worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.  Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Linum Europe” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Linum Europe” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door “Linum Europe” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Linum Europe” en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen
“Linum Europe” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan “Linum Europe” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Linum Europe” met uw persoonsgegevens maken.

 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Linum Europe”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Linum Europe” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Linum Europe” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door “Linum Europe” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gdpr@linum.eu, per post naar 8520 Kuurne, Vijverhoek 53 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Linum Europe” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6. Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Linum Europe” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
Het linken door derden naar www.rackline.eu is niet aan voorwaarden verbonden. Er wordt hierbij wel gevraagd duidelijk te verwijzen naar de naam Linum Europe. Linum Europe behoudt wel ten allentijde het recht een schrapping te vragen van de link indien deze niet relevant is voor of conform is met de inhoud van www.linum.eu.

7. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatst bijgewerkte versie: 18/06/2018

Copyright © Linum Europe - Alle rechten voorbehouden.